duminică, 6 ianuarie 2013

APARIŢIA PROBLEMEI BUCOVINEI ÎN SPAŢIUL GEOPOLITIC EUROPEANAbstract
The problem of the North-Western Moldova (named later by the Austrian occupants Bukovina) emerged within the European geopolitical space in 1775, when the territory has been annexed by the Habsburg Empire. However, before that moment, the Northern part of the future Bukovina (Shepenits district) was disputed by Poland and Moldova. Yet, the Polish-Moldovan border was clearly established, including the Northern part of Bucovina (wanted by Poland) within the Moldovan Principality. The Austrian king and administration used a few motivations for the annexation of the North-Western Moldova in 1775: 1. the imposition of a cordon against the plague ("which burned down long time before in Moldova"); 2. "the need" to annex "a strip" (in reality, two big districts were annexed) from the territory of Moldova for the construction of a road linking Transylvania with Galicia; 3. the historical rights of the Pocutsia (i.e., Galicia), which have come in possession of Austria, on the North of Moldavia (Shepenits County). Some of the real reasons of occupation were: 1. "insatiable hunger for new territorial acquisitions; lust for the expansion of the Empire and seizing new territories bringing profit; 2. to compensate for the loss of another territory Oltenia – in this case, with the North-Western Moldavia; 3. a desire to have a strategic area to be pursued in a subsequent expansion in Moldavia and Wallachia, respectively in the Danube region and in the Eastern Balkans. As in June 1940, the Soviet authorities have linked the issue of Bessarabia with the Bukovina issue, I believe that at present the problem of Transnistria (Moldova) should be viewed in connection with the issue of ethnic Romanian Community territory of Northern Bukovina (now in Cernăuţi region). A problem-solving of the Romanian community in Northern Bukovina is made possible by the passage of municipalities inhabited by Romanians from Northern Bukovina into the Republic of Moldova, in return for passing several areas with villages and towns populated by with Ukrainians or Russian Speakers from Moldovan Transnistria into Ukraine.


            Introducere

            Ca şi în cazul Basarabiei, anexarea în 1775 a Ţării de Sus a Moldovei (partea nord-vestică a Principatului) – denumită de ocupanţii austrieci Bucovina – a fost precedată de perioade de ocupaţie a unor zone ale regiunii respective şi a cetăţii Hotin de către statul vecin Polonia. Anexarea interfluviului pruto-nistrean (a Basarabiei) de către Rusia în 1812 a fost precedată de anexările turceşti ale ţinuturilor Chilia (14 iulie 1484) şi Cetatea Albă (5 august 1484), a ţinutului Tighina şi a Bugeacului – stepa unde s-au stabilit tătarii nogai (1538) şi a ţinutului Hotin (în 1713 turcii preiau controlul asupra cetăţii Hotin, iar în 1715 ţinutul este transformat în raia). La fel şi în cazul teritoriului denumit mai târziu Bucovina, au existat perioade în care o parte (cea nordică) a acestuia s-a aflat sub controlul Poloniei. Se poate afirma că partea nordică a teritoriului respectiv (împreună cu cetatea Hotin şi partea nordică a ţinutului Hotin) s-a aflat în litigiu de mai mult timp, anterior datei anexării Moldovei nord-vestice de către Imperiul Habsburgic (1775).

            Perioada premoldovenească

Înainte de a prezenta date referitoare la litigiul teritorial polono-moldovenesc, merită consemnate evenimentele de la 1359 privind Ţara Şepeniţului. Dimitrie Onciul se referă la voievozi valahi (1359), consemnaţi de cronicarul polon Dlugosz, care „nu sînt însă cunoscuţi în cronicile moldoveneşti; numele lor nu apar nici în pomelnicul care cuprinde cea mai veche listă autentică a principilor domnitori de la Bogdan încoace” [1]. După moartea unui voievod, Ştefan, „fii acestuia, Ştefan şi Petru, au pornit ceartă pentru moştenirea părintească. Cel mai tânăr, Petru, puse mîna, cu ajutorul ungurilor, pe domnie şi alungă pe fratele său mai mare; Ştefan în schimb a cerut ajutorul regelui Cazimir al Poloniei, căruia îi oferi supunerea Moldovei sub suzeranitatea polonă. Cazimir trimise, în 1359, cam pe la Sf. Petru şi Pavel, o oaste în Moldova în ajutorul lui Ştefan. Oastea polonă suferi însă o grea înfrîngere în pădurile numite «Plonini» din ţinutul Şipeniţului (Sepenecensis terra, în Bucovina între Prut şi Nistru, unde se află şi azi localitatea Şipeniţ) cu care prilej mai mulţi magnaţi poloni au căzut prizonieri la moldoveni” [2]. Cred că acceptarea în acest pasaj a numelor „Moldova” şi „moldoveni” trebuie făcută cu rezervă, deoarece în surse din perioada respectivă se vorbeşte despre „valahi” în această regiune: „Este cunoscut că după biruinţa hotărâtoare de la Sinie Vodî asupra tătarilor, Podolia [implicit regiunea cnezatelor bolohovene, notă A. L.] a ajuns în stărânirea lituanienilor, şi anume a lui Teodor Coriatovici. Acesta însă, în 1354, se retrage şi cedează stăpânirea sa regelui Ungariei, Ludovic cel Mare, dând, totodată, cetăţile pe seama «valahilor» (...); informaţia ne-o furnizează cronica rusă a lui Bychowich, prin aceste cetăţi înţelegându-se Hotinul, Ţeţina şi Hmelovul” [3]. Referindu-se la cetatea Hotinului, Gumenâi menţionează: „Desigur, fiind situată pe un teritoriu populat de valahi (...) şi garnizoana era compusă din români [a se citi: valahi, notă A.L.], informaţii în acest sens prezentând Bycovich, în anul 1354” [4].

În acelaşi sens, Gheorghe I. Brătianu menţiona: „În acelaşi an [1359, notă A.L.], o expediţie poloneză împotriva micului stat moldovean [?] nordic al Şipeniţului, la marginea Galiţiei, s-a terminat printr-un dezastru în codrii Bucovinei: curând o uniune matrimonială va favoriza fuziunea acestui voievodat din nord cu cel întemeiat de cnejii emigraţi din Maramureş şi va da Moldovei unificate forţa suficientă pentru a-şi extinde hotarul spre est şi a asigura pe deplin controlul drumului comercial, care va fi principala sa raţiune de existenţă economică şi politică” [5]. Se ştie că Moldova şi-a impus controlul asupra acestui drum în 1392: „(...) acest drum este cel care, fără nici-o îndoială, a determinat în ultimă analiză întemeierea şi dezvoltarea statului moldovenesc, de la leagănul său din Carpaţii Bucovinei la «Marea cea Mare», pe care domnii săi declară că au atins-o în 1392” [6]. Întrucât, cu „dovezi convingătoare” (expresia aparţine lui Neagu Djuvara) Ştefan Gorovei a arătat că descălecarea lui Dragoş s-a produs la 1347, iar răsturnarea dinastiei sale de către Bogdan [respectiv, independenţa faţă de Ungaria, notă A.L.] – după anul 1364 [7], consider că la 1359 a avut loc un act de rezistenţă faţă de Polonia a unui voievodat valah – poate o ultimă rămăşiţă a uniunii cnezatelor bolohovene – care este numit de cronicarul polon Dlugosz Ţara Şepeniţului (Sepenecensis terra). Este probabil, după cum scrie şi Brătianu, că în anii următori această formaţiune s-a unit cu Moldova, iar anul 1359 a rămas în analele/cronicile moldave anul independenţei statului comun Principatul Moldova, care, totuşi, abea mai târziu şi-a dobândit independenţa şi faţă de Ungaria. Dacă ulterior, în condiţii neclare, Ţara Şepeniţului a ajuns parte a Haliciului, informaţiile prezentate mai sus explică de ce domnii Moldovei erau interesaţi de acel teritoriu.   

Litigiul teritorial polono-moldovenesc

În conformitate cu consemnările din cronicile moldoveneşti, o acţiune ce a determinat viitorul litigiu polono-moldovenesc poate fi identificată în perioada domniei lui Petru I Muşat „Domn al Moldovei (1375-1391), fondatorul Dinastiei Muşatine, fiu al Margaretei Muşata, sora lui Laţcu Voievod” [8]. „Petru împrumută regelui polon, care era foarte încurcat în toate privinţele, o sumă de 3.000 de bani italieni de argint şi primi ca zălog Ţinutul Haliciului. Însă acest Ţinut al Haliciului nu era decât urmarea spre Miazănoapte a Moldovei-de-Sus, a Bucovinei de astăzi; aşa încât Petru ar fi putut să stăpânească foarte bine ţara aceasta prin dregătorii săi. Pe urmă însă i se hotărî Ţinutul cel mai potrivit pentru astfel de stăpânire, anume în aşa-zisa Pocuţie: această provincie, care venia în atingere nemijlocită cu graniţa de Nord a Moldovei de atunci, cuprindea şi Ţara Sepenicului, unde Domnul îşi puse un staroste după moda polonă, cu cetatea Ţeţinei, ale cării ruine se văd şi acum în preajma Cernăuţilor – Cernăuţii erau pe atunci numai un sat aşezat la vadul Prutului – şi Hmilovul, care s’a nimicit cu totul; poate chiar cu Hotinul, cetate mare, aşezată pe malul drept al Nistrului, chiar de-asupra apei. Ţara aceasta a rămas multă vreme în stăpânirea Moldovei, deşi regii poloni nu se învoiră niciodată să părăsească dreptul asupra ei, socotind-o ca un zălog pentru banii pe cari nu vroiau să-i plătească însă cu nici un preţ” [9]. Aşadar, se pare că atunci Ţara Şepeniţului – teritoriul „bucovinean” dintre Nistru şi Prut, împreună cu zona Cernăuţilor pe malul drept al Prutului şi cu Hotinul au fost încorporate Principatului Moldovei pentru banii împrumutaţi de Domnul Moldovei. Din punctul de vedere al polonilor, era vorba de darea în folosinţă a teritoriului respectiv, nicidecum de renunţarea la el: ei nu s-au învoit să părăsească dreptul asupra teritoriului în cauză, deşi nu vroiau să întoarcă datoria contractată.

Pe timpul lui Alexandru cel Bun (1400-1432) s-a consemnat o altă etapă a negocierilor privind teritoriul cu pricina: „Alexandru lăsă regelui Poloniei 1.000 de bani de argint genovesi din datorie şi căpătă dela acesta, care nu mai cerea înnapoi stărăstia Sepenicului (sic!, notă A.L.), în 1411, şi Pocuţia cea adevărată, cu vestitele cetăţi ale Sniatinului şi Colomeii [Pocuţia era deci partea sudică a Ţinutului Haliciului, notă A.L.]” [10]. Vedem, deci, că Alexandru cel Bun a obţinut reglementarea juridică printr-un act (acord) interstatal (internaţional) privind apartenenţa stărăstiei (ţinutului) Şepeniţului la Moldova, dar şi dreptul (ca zălog în contul datoriei neachitate de 2.000 de „bani genovezi de argint”) asupra Pocuţiei „celei adevărate” – partea sudică a Ţinutului Haliciu (cu cetăţile Colomeea şi Sniatin). Totuşi, polonii nu au restituit datoria, de aceea în 1432, chiar în anul în care, după aceea, s-a stins din viaţă, Alexandru cel Bun a efectuat o campanie de pradă în Pocuţia (care, deşi era dată zălog, nu se afla sub controlul domnului Moldovei, aşa cum se afla Ţara Şepeniţului), în urma căreia însă Moldova pierdea Ţeţina şi Hmilovul [11]. După moartea lui Alexandru cel Bun, Moldova a decăzut: „(...) Moldova, pe care nu o ameninţase niciun duşman, căzu repede în cei câţiva ani după moartea lui Alexandru-cel-Bun. Deşi Ilie era fratele mai mare, deşi tatăl său îl ţinuse de o bucată de vreme lângă dânsul ca tovarăş la Domnie (...), deşi, în sfârşit, el era fiu legitim faţă de alţii născuţi din deosebite legături ale Voevodului şi astfel se învrednicise a lua de soţie pe sora soţiei lui Vladislav cel tânăr, noul rege al Poloniei, – fratele său Ştefan îndrăzni să se ridice împotriva lui. Ei se frământară mai mulţi ani de zile, şi Moldova scăzu ca însemnătate, trebuind să recunoască în condiţii mai umilitoare suzeranitatea Poloniei şi părăsind faţă de aceasta părţile Pocuţiei” [12]. Anume Polonia a sprijinit înlocuirea lui Ilie (sau Iliaş) cu Ştefan, deoarece primul „a urmat politica externă a tatălui său, menţinând Moldova în coaliţia antipolonă” [13]. În 1433 regele Poloniei Sigismund Kiestut „convenind cu domnul Moldovei [Ştefan] printr-un schimb de scrisori, pe lângă faptul că-i restituie Ţeţina şi Hmilovul (pierdute de Moldova în timpul campaniei lui Alexandru cel Bun, din 1432), fixează şi graniţele dintre Moldova şi Polonia. În act se menţionează: «Iar între aceste oraşe Ţeţina şi Hmilovul şi între Ţara noastră a Rusiei va fi această graniţă: mai întâi între oraşul nostru Sneatin şi Şepeniţ care Şepeniţ aparţine Moldovei pe acestea le desparte râul Colacin, iar de la râul Colacin până la râul cel mare Dnistrul mai sus de satul Potoc, care sat Potoc aparţine Ţării Moldovei şi de la acest sat în jos, pe [D]Nistru, până la Mare aparţine către Ţara Moldovei, iar peste ţărmul [D]Nistrului este Ţara noastră a Rusiei». După cum reiese din acest act, Hotinul se afla în stăpânirea Moldovei. Dar disputele pentru tron între Iliaş şi Petru îl vor determina pe cel dintâi să ceară sprijinul polonilor, făcându-le o concesie, anume retrocedându-le Ţara Şepeniţului, pe care «Ţara Moldovei a avut-o de la coroană, cu oraşele acestei adevărate ţări a Şepeniţului anume Hotinul, Ţeţina şi Hmilovul şi cu toate ţinuturile, locurile, satele le dăruim şi le înapoiem. Iliaş justifica cesiunea ca o recompensă pentru prada făcută de Alexandru cel Bun în Pocuţia” [14]. Dar din document rezultă că polonezii au preluat teritoriul pentru că Ţara Moldovei „l-a avut de la coroană”, adică proprietarul şi-a înapoiat ceea ce este al său.   

Următoarea fază a epopeii legate de teritoriul respectiv s-a consemnat pe timpul domniei lui Ştefan cel Mare (1457-1504). „Faţă de Poloni, Ştefan avea să reclame pământul pe care înnaintaşul său Iliaş îl părăsise (făgăduind şi înnapoiarea ţerii Sepenicului), adică Pocuţia. Încă înainte de a se sui pe tron noul rege Ioan-Albert (...) Ştefan pătrunse în Pocuţia şi o luă în stăpânire (1490). Ioan-Albert nu putea să rabde multă vreme această umilinţă şi să primească o pagubă aşa de însemnată; deci în anul 1497 (...) începu o expediţie împotriva Moldovei. La început, însă, tânărul rege polon nu se arătase ca un duşman al lui Ştefan; din potrivă, îi făgădui să-l ajute a lua înnapoi Chilia şi Cetatea-Albă” [15]. În urma atacării Sucevei şi a înfrângerii polonilor de către moldoveni (în codrii Cozminului şi la Lenţeşti, în ţara Şepeniţului), Moldova păstră teritoriul disputat – „ţara Sepenicului, adică Pocuţia” (după expresia lui Iorga), nu şi Pocuţia „cea adevărată”, adică sudul Ţinutului Haliciu. „În anii lui de bătrâneţă o singură dorinţă avu Ştefan: să-şi întărească stăpânirea în Pocuţia şi să smulgă dela regele Poloniei recunoaşterea acestei stăpâniri. La 1502, toamna, îndată după moartea lui Ioan-Albert, nemai recunoscând tratatul din 1499 şi faţă de urmaşul acestuia Alexandru, care era, totuşi, un vechi prieten al Moldovenilor, Ştefan puse mâna pe întreg Ţinutul asupra căruia avea drept. Pretutindeni Ruşii de lege ortodoxă îl primiră cu bucurie, pârcălabul moldovean şi vameşul se aşezară în toate cetăţile ţerii, până la Haliciu. Regele Alexandru nu putu să găsească niciun sprijin împotriva Moldovenilor: cu Turcii şi Tatarii Ştefan stătea în pace, şi ei nu cutezau să încerce ceva împotriva lui. Depărtatul Ţar al Moscovei, Ioan, era încuscrit cu Domnul Moldovei, prin căsătoria fiicei lui Ştefan, Elena, cu moştenitorul său. Situaţia cea nouă în Pocuţia prin puterea armelor moldoveneşti rămase deci neatinsă” [16]. Aşadar, de data aceasta, Ştefan cel Mare a intrat şi în posesia Pocuţiei „celei adevărate”, de dincolo de râul Colacin – partea sudică a Haliciului (Ţara Şepeniţului o controla de mai înainte).

De menţionat în acest context, că teritoriul disputat – Ţara Şepeniţului şi Pocuţia – nu vizează jumătatea de sud a viitoarei Bucovina: valea râului Moldova – vechea vatră a statului moldovenesc, unde a fost ctitorită şi mănăstirea Moldoviţa, cu atât mai puţin vechea capitală Suceava şi alte vechi localităţi moldoveneşti (la Reuseni şi Bădăuţi Ştefan cel Mare a zidit biserici [17], fără să mai stăruim asupra mănăstirii Putna).

Urmaşul lui Ştefan, Bogdan al III-lea [cel Orb] (1504-1517), pentru o legătură regală – încuscrirea cu regele Poloniei (i-a cerut pe una din surorile lui) – „era în stare să jertfească Pocuţia”. Domnul Moldovei a cedat regiunea, dar regele polon nu i-a trimis mireasa. „Neizbutind faţă de noul rege Sigismund, acela care era să domnească în Moldova dacă Ioan-Albert ar fi biruit în 1497, Bogdan se înfurie şi năvăleşte în Polonia, încercând a lua iarăşi în stăpânire Pocuţia (1506)” [18]. „Când Polonii încercară să se răzbune, ei nu putură face o ispravă (...); războiul se mântui de la o vreme (1510) prin oboseala amânduror părţilor” [19]. Pocuţia rămase sub stăpânirea Poloniei.

Referindu-se la Petru Rareş (1527-1538, 1541-1546), Iorga scrie că acesta era „un vecin aplecat să se amestece necontenit în afacerile Poloniei, prin Pocuţia, şi ale Ungariei, prin Ardeal” [20]. „Cu multă dibăcie pregăti Petru-vodă atacul său asupra Pocuţiei, ţinând pe Poloni cu vorba şi căpătând învoirea trebuitoare de la Sultan” [21]. „Cu multă uşurinţă Petru putu să ieie astfel Pocuţia. Polonii n’aveau oaste permanentă, ci se luptau numai cu mercenari, cari costau bani, şi Regatul nu voia să-i plătească, sau cu cete de nobili, cari se adunau foarte încet; cetăţile erau rău apărate. Dar, dacă Petru socotea că a cuceri Pocuţia înseamnă a putea s’o păstreze, se înşela amar. Polonia avea generali mari, şi mai ales pe Ioan Tarnowski, vestit preturindeni. Astfel, când o oaste polonă putu să se strângă, Pocuţia ajunse răpede iarăşi în stăpânirea regelui. Petru nu voi însă să se lase cu atât, ci într’o puternică năvălire, ajunse iarăşi în inima provinciei. Atunci, la 22 August 1531, se dădu lupta de la Obertyn, în care tactica desăvârşită a lui Tarnowski, care-şi rândui-se el oastea, meşteşugul tunarilor lui biruiră pe Rareş; Domnul nostru-şi pierdu şi tunurile dela Feldioara şi fugi, purtând trei răni pe trup, spre Moldova. Petru, care trimise şi mai departe cete de prădători, între cari şi Turci şi Tatari, în ţara pe care n’o putuse păstra, judeca astfel nenorocirea dela Obertyn, într’un chip care arată din ce punct de vedere înnalt priveau oamenii noştri de odinioară înfrângerile şi nevoile care veneau asupra lor: «Să nu fie mândru Craiul pentru buruinţa lui, căci n’a căpătat-o cu însăşi puterea sa, ci numai cu norocul, care se schimbă adesea; şi n’a biruit regele, ci Dumnezeu, care pedepseşte pe Domni pentru încrederea lor cea mare într’înşii»” [22]. În urma acţiunilor lui Petru Rareş se pare că Moldova s-a resemnat cu pierderea Pocuţiei „celei adevărate” – de dincolo de Colacin, ca şi a sumei de bani împrumutate de Petru I Muşat regatului polon. Dar Polonia a mai preluat ulterior cetatea Hotinului de la moldoveni.

Următorul moment istoric legat de teritoriul în litigiu a fost cel referitor la perioada domniei lui Alexandru Lăpuşneanu (1552-1561, 1564-1568). Arătând că domnia sa a însemnat „desbinare, cruzime şi pierderi faţă de străini”, Iorga menţionează că „De acum înnainte Moldova nu cuteză să mai ceară Polonilor, serios, Pocuţia; dacă Hotinul, mulţumită cererilor turceşti, ajunsese iarăşi moldovenesc, Alexandru-Vodă nu-l întări, ci, din potrivă, porunci, în a doua Domnie, să-i sfărâme zidurile, pentru ca să nu mai poată fi o ameninţare faţă de vecinii de peste Nistru şi, mai ales, faţă de Turci, cari voiau ca din ţara peste care stăpâniseră Ştefan-cel-Mare şi Petru Rareş să nu mai poată răsări niciodată vre-o primejdie pentru dânşii” [23]. Totuşi, Ioan Vodă cel Cumplit [Armeanul] (1572-1574) „prădase în Pocuţia” [24]. Cu toate acestea, chestiunea fusese lămurită, în sensul că graniţa dintre Polonia şi Moldova se stabilise pe Ceremuş, Colacin şi Nistru.

Totuşi, Polonia a cerut în câteva rânduri de la Turcia zona, din cadrul Moldovei, ce poate fi identificată drept Ţara Şepeniţului. În virtutea capitulaţiilor (acordurilor) dintre Moldova şi Poartă – element de bază al raporturilor moldo-turce în perioada medievală, Imperiul Otoman nu a cedat. Prima capitulaţie a fost încheiată în 1511 cu domnitorul Moldovei Bogdan. A doua, în 1529 cu Petru Rareş. În aceste acorduri se stipula că „Poarta e obligată de-a apăra Moldova contra oricărei agresiuni” şi că „Graniţele Moldovei se vor păstra intacte în toată întinderea lor” [25]. Deşi unii istorici contestă autenticitatea acestor „capitulaţii”, principiul luării sub protecţie a unui stat care s-a supus benevol şi al apărării graniţelor sale (în schimbul unui tribut) de către puterea suzerană este cunoscut în lumea islamică, cea căreia îi aparţinea Imperiul Otoman. În 1699 a luat sfârşit un conflict între Imperiul Otoman şi statul polon prin pacea de la Carlowitz. Partea de nord a Ţării Moldovei, care se afla sub ocupaţie polonă, a fost restituită. Despre pacea încheiată, letopiseţul ţării spune: „Leşii încă cerea tare Ţara Moldovii, dar turcii au răspunsu leşilor pentru Ţara Moldovii, dzicînd că Ţara Moldovii nu pot să o dea să le fie lor podani că este volnică, că turcilor este închinată, nu este luată cu sabia. Decii leşii, văzînd aşe, s-au aşezat întru cesta chip: cetăţile Moldovei şi mănăstirili cîte au luat şi cît locu, tot să-l dea înapoi moldovenilor. Şi turcii să dea cetatea Cameniţa leşilor, cu tot olatul ei, şi Ucraina şi pre nohai să-i ridice pe toţi din Bugeacu să să ducă la locul lor piste Don, să rămîie numai bugegenii. Şi Hotinul să nu-l tocmască turcii niciodată, nici altă cetate să nu facă în Moldova turcii, nici paşe să nu puie” [26]. La 1700 regele Poloniei trimite un sol la Istanbul pentru ca „să arate dragomanilor otomani instabilitatea de la frontiera moldo-polonă şi să ceară rectificarea hotarelor în folosul regatului prin includerea ţinuturilor Hotin şi Cernăuţi [Ţara Şepeniţului?, notă A.L.] în componenţa lui. Poarta Otomană nu a cedat însă şi graniţele au fost restabilite, prin tratatul de delimitare din 14 octombrie 1703, pe linia anterioară războiului” [27].

Puţin mai târziu, Austria a început să emită pretenţii cu privire la teritoriul Moldovei. La sfârşitul secolului XVII Transilvania intră în componenţa Imperiului Austriac, ca principat autonom. În 1685 trupele austriece intră pe teritoriul Transilvaniei, iar în 1699, prin Tratatul de la Karlowitz (azi Sremski Karlovci, în Serbia), Imperiul Otoman cedează Austriei: Ungaria, Transilvania, Croaţia şi Slavonia. Banatul Timişoarei rămânea în componenţa Imperiului Otoman, dar a fost anexat de Austria în 1718 prin Tratatul de la Passarowitz (azi Požarevac, în Serbia). În 1718, într-un răspuns dat autorităţilor austriece care cereau Moldova, otomanii au folosit acelaşi argument – necedarea Moldovei deoarece e ţară „închinată, nu cucerită cu sabia”. În urma primei împărţiri a Poloniei, din 1772, Austria a intrat în posesia Galiţiei şi şi-a îndreptat pretenţiile asupra unei părţi a Moldovei – partea sa nord-vestică.     

            Anexarea Moldovei nord-vestice (viitoarea Bucovina) de către Austria                      

În 1775 consemnăm momentul anexării de către Austria a părţii nord-vestice a Moldovei. „Deşi la pacea de la Passarowitz Poarta declara că nu poate ceda Austriei Moldova, fiind ţară închinată, nu supusă cu sabia, totuşi ea mai târziu [1774] cedează Bucovina, iar în anul 1812 Basarabia, adică ţinutul Hotinului, o parte bună a Moldovei şi Basarabia proprie [propriu-zisă, notă A.L.] până la Dunăre” [28]. Prin tratatul de la Passarowitz (în Voivodina) din 21 iulie 1718 s-a încheiat războiul dintre Imperiul Otoman pe de-o parte şi Imperiul Habsburgic şi Republica Veneţiană de cealaltă parte. Trupele imperiale austriece au înfrânt pe otomani, care au cedat Casei de Habsburg Banatul Timişoarei, Serbia de Nord, inclusiv Belgradul, nordul Bosniei şi Oltenia. Totuşi, după 21 de ani de administrare (1718 - 1739), din cauza dificultăţilor din ce în ce mai mari întâmpinate de austrieci, după războiul din 1737 şi 1739, încheiat cu pacea de la Belgrad, Austria a cedat Oltenia, care a revenit Imperiului Otoman.

În 1775 Turcia a încălcat, până la urmă, prevederile capitulaţiilor (acordurilor) încheiate cu Moldova (sau cutuma) şi a permis anexarea de către Austria a Moldovei nord-vestice. Există câteva cauze şi motivaţii ale anexării Moldovei nord-vestice (denumită apoi Bucovina de către austrieci). Iorga notează că „Austriecii ar fi vrut să se folosească de războiu [cel din 1768-1774] pentru a smulge Turcilor încă odată judeţele oltene. Neizbutind, ei se înţeleseră cu Ruşii, şi, astfel, când pacea era acum statornicită, catanele trecură în Moldova-de-Sus, supt cuvânt că veneau să statornicească un cordon împotriva ciumii, şi oştile împărăteşti ajunseră, înfigând stâlpi de graniţă, până la Roman. Dar Guvernul din Viena găsi că această încălcare ar fi prea scandaloasă, şi se luă deci numai Ţinutul Cernăuţilor întreg, al Câmpulungului şi cea mai mare parte din Ţinutul Sucevei, împreună cu Putna, unde e înmormântat Ştefan-cel-Mare, şi cu Suceava, unde cei mai mari Domni ai Moldovei şi-au avut reşedinţa. Boierii protestară fără folos, iar Turcii se lăsară răpede îmbunaţi prin daruri. Astfel că la 1775 se încheie convenţia care dădea Austriei, supt numele de Bucovina (Moldovenii ziceau: Cordunul), Moldova-de-Sus, cu cele mai frumoase păduri, cele mai strălucite mănăstiri şi cu sate în care trăia mai bine conştiiţa vechii neatârnări ţerăneşti. Austriecii se grăbiră a rupe orice legături între aceşti Moldoveni şi vechea Moldovă domnească” [29].

Cu referire la decizia de restrângere a poftelor împăratului Austriei, Ion Nistor reproducea o scrisoare a acestuia: „La 19 iunie 1773, împăratul Iosif vizitase Transilvania şi ajungînd la Reghinul Săsesc scria de acolo maicii sale, împărătesei: «Am vizitat chiar acum Ciucul şi Gurghiul cu trecătoarele ce duc în Moldova, precum şi o parte din teritoriul reocupat în 1769. Acesta este o adevărată pustietate, acoperită cu arbori frumoşi, care însă putrezesc fără nici un folos. Dacă prin restituirea acestui teritoriu către Moldova, de altfel destul de întins, dar aproape fără nici o valoare, fiind necultivat şi nelocuit, s-ar putea obţine colţul din Moldova care atinge Transilvania, Maramureşul şi Pocuţia, atunci s-ar face o ispravă utilă şi de aceea îmi îngădui a ruga pe majestatea ta de a cere lui Kaunitz să ia în deliberare chestiunea aceasta». Colţul de Moldova despre care făcea menţiune Iosif în scrisoarea sa era Ţara de Sus a Moldovei, numită, după ocupaţie, Bucovina. Dar fără a mai aştepta răspuns, împăratul Iosif al II-lea însărcină pe Carol Enzenberg, comandantul Regimentului al II-lea de grăniceri români de la Năsăud, cu misiunea discretă de a trece în ţinuturile mărginaşe ale Moldovei pentru a culege informaţii asupra spiritului în masele populare şi asupra atitudinii moldovenilor în cazul unei eventuale ocupaţii austriece” [30]. După acordul austriaco-turc din 1775 cu privire la cesiunea ilegală a Moldovei nord-vestice, „Într-o scrisoare adresată la 4 februarie 1775 fiului şi co-regentului ei Iosif al II-lea, împărăteasa Maria Tereza mărturisea că nu avea dreptate în cesiunea Moldovei şi că această chestiune o apăsa pe conştiinţă şi că nu ştia cum va putea scăpa onorabil din această daraveră. Din consideraţiunile acestea s-a recurs la numirea provinciei anexate, după vestiţii codri de fag – silvae faginale – botezaţi de cronicari bucovine – după slavonescul buk – fag, care străbăteau Ţara de Sus a Moldovei, întinzîndu-se între Prut şi Nistru ca bucovine mici, şi între Prut şi valea superioară a Ceremuşului ca bucovine mari silvae faginales sau bucovinae maiores sau minores dictae. Şi astfel s-a ajuns la numele de Bucovina – Buchenland – pentru Ţara de Sus a Moldovei ocupată de Habsburgi şi încorporată imperiului lor” [31]. Austria a numit cele două ţinuturi de hotar „Bucovina, pentru a acoperi prada teritorială în ochii diplomaţiei europene” [32]. Apăsarea conştiinţei nu a împiedicat-o pe Maria Tereza să încuviinţeze „devorarea” de către aparatul de stat al Austriei a teritoriului moldovenesc anexat, aşa încât acele remuşcări nu erau altceva decât lacrimile crocodilului înainte de a-şi devora victima.

Ion Nistor s-a referit şi el la unele cauze şi motive ale anexării austriece. El a confirmat teza lui Iorga despre anexarea Moldovei nord-vestice „în contul” Olteniei, menţionând şi cel mai des invocat motiv – necesitatea obţinerii unei fâşii, a unei căi de acces care să lege Galiţia de Transilvania: „Prin actul de împărţire a Poloniei între cele trei puteri limitrofe – Rusia, Austria şi Prusia – la 5 august 1772, Austria ajunge în stăpânirea Pocuţiei, Lodomeriei şi Galiţiei, încorporând Imperiului Habsburgic un teritoriu de 81 900 km², cu o populaţie de mai multe milioane de suflete. Dar în nepotolita sa poftă de noi achiziţii teritoriale, guvernul de la Viena caută să exploateze slăbiciunea Porţii, încercând să-i zmulgă Oltenia, drept răsplată pentru rolul ei de mijlocitoare între ruşi şi turci. Cum însă ocuparea Olteniei ar fi trezit prea mare zgomot în cercurile puterilor occidentale, care consimţiră la jertfirea Poloniei pentru a salva integritatea Imperiului Otoman, Cabinetul de la Viena se strădui să obţină în schimbul pretenţiilor asupra Olteniei o lărgire de teritoriu în Ţara de Sus a Moldovei, care era mai puţin expusă atenţiei puterilor europene, căutând să materializeze pretenţiile lor prin ocuparea unei fâşii înguste de pământ din Moldova, pentru a-şi putea deschide o cale de comunicaţie mai comodă între Transnilvania şi Galiţia, cu toate că o asemenea cale de comunicaţie exista de mult prin trecătoarea Körösmezö, ducând din Galiţia la Maramureş, prin valea superioară a Prutului şi a Tisei la Sighetul Marmaţiei” [33]. Motivul obţinerii unui drum între Galiţia şi Transilvania a fost comunicat autorităţilor moldovene de la Iaşi, dar acestea au demascat actul anexării unui teritoiu întins, sub pretextul invocării „necesităţii” obţinerii unei fâşii pentru un drum de legătură între Galiţia şi Transilvania: „Informaţia culeasă de Enzenberg în Moldova se adeveri prin faptul că boierimea Moldovei în frunte cu principele Grigore Ghica se opuseră ocupaţiei austriece, trimiţând memorii peste memorii la Poartă, însoţite de hărţi prin care denunţau Porţii că Austria, sub pretextul deschiderii unui drum între Galiţia şi Transilvania, umblă să ocupe două din cele mai mănoase ţinuturi ale Moldovei. Austria nu ţinu seamă de protestele moldovenilor” [34]. Autorităţile habsburgice au terminat abea în 1814 construcţia drumului „de care Austria susţinea, la ocuparea Bucovinei, că are nevoie pentru a lega Galiţia de Transilvania” [35]. Un alt motiv formal al austriecilor a fost instituirea unui cordon sanitar contra epidemiei de ciumă, „care se stinsese de mult în Moldova” [36].

Motivul anexării de către un stat a unui teritoriu străin pentru că acel stat are nevoie de un drum desigur că părea ridicol chiar şi atunci. De aceea, strategii austrieci au recurs la un alt motiv: după încorporarea în cadrul Austriei a Galiţiei, curtea de la Viena şi-a arogat dreptul (preluat de la Polonia) de a pune problema teritoiului care de-a lungul istoriei s-a aflat în litigiu (între Polonia [ca posesoare a Galiţiei] şi Moldova): „Deoarece motivaţia de a ocupa această fâşie din nord-vestul Moldovei pentru a obţine legătura între Transilvania şi Galiţia nu era suficient de convingătoare, s-a încercat să se aducă şi alte argumente, mai temeinice. Atunci s-a lansat ipoteza că nordul Moldovei ar fi aparţinut Pocuţiei (un ţinut situat între râurile Prut, Ceremuşul Alb şi Ceremuşul Negru), care acum fusese anexat de Austria şi astfel Curtea de la Viena şi-ar revendica «drepturi istorice» asupra acestui ţinut. Colonelul Seeger plecase de curând la Varşovia, pentru a culege dovezi istorice în favoarea pretenţiilor Austriei asupra Bucovinei, deoarece Kaunitz luase hotărârea de a reclama de la Turcia acest teritoriu ca parte a Pocuţiei” [37]. Austriecii ar fi „identificat” chiar vechiul hotar între Pocuţia (Ţara Şepeniţului) şi Moldova: „Deja în luna mai 1774, două detaşamente de husari austrieci, sub pretextul unei reparaţii, au intrat în Bucovina, pentru ca imediat după plecarea ruşilor să preia acet teritoriu şi să fixeze bornele de hotar de-a lungul noii linii de frontieră, trasată deja de către Mieg. În timpul călătoriei sale prin Bucovina căpitanul Mieg a zărit o coamă de dealuri şi munţi, care, cu anumite întreruperi, se întindea de la Hotin până în Transilvania şi pe care el o considera ca o frontieră naturală foarte favorabilă către Moldova. Mieg chiar «a descoperit» o piatră de hotar, iar acest fapt a fost interpretat ca o dovadă, că pe timpuri hotarele Poloniei s-ar fi întins până la această coamă de dealuri. De asemenea, colonelul Seeger, care atunci se afla în Polonia, s-a străduit să susţină părerea lui Mieg prin date istorice. Aceste succese au fost acceptate în totalitate de Curtea de la Viena, iar pentru aceste merite căpitanul Mieg a fost ridicat la rangul de maior” [38]. De notat că Austria a sperat să obţină şi cetatea Hotin cu zona din jur, sau măcar mai multe localităţi din partea nordică a ţinutului Hotin, dar autorităţile turce şi-au păstrat teritoriul pe care îl anexase în 1715.     

Merită evocate şi unele mijloace concrete prin care Austria a ajuns în posesia Moldovei nord-vestice: „La 10/21 iulie a fost semnat la Kuciuk Kainargi tratatul de pace între Rusia şi Turcia, iar ruşii încă în aprilie 1774 îşi retrăseseră o parte din trupele staţionate în ţinuturile Cernăuţi şi Suceava. Atunci s-a creat momentul cel mai favorabil de a înfăptui preconizata anexare. Mareşalul Rumeanţev a fost mituit cu 5.000 de galbeni şi o tabacheră de aur, obţinându-se astfel acordul tacit al autorităţilor ruseşti faţă de pretenţiile Austriei” [39].

Aşadar, au existat mai multe motive ale anexării de către Austria a Moldovei nord-vestice:

·         impunerea unui cordon „sanitar” împotriva ciumei („care se stinsese de mult în Moldova”);

·         „necesitatea” anexării unei „fâşii” (în realitate, au fost anexate două mari ţinuturi) din teritoriul Moldovei pentru construcţia unui drum care să lege Galiţia de Transilvania;

·         drepturile istorice ale Pocuţiei (respectiv, Galiţiei), ajunse în posesia Austriei, asupra nordului Moldovei (ţinutului Şepeniţului).

            Printre cauzele anexării menţionăm:

 1. „nepotolita poftă de noi achiziţii teritoriale”: pofta de expansiune a imperiului şi de acaparare a noi teritorii aducătoare de profit;
 2. compensarea pierderii Olteniei cu un alt teritoriu – în speţă, cu cel al Moldovei nord-vestice;
 3. dorinţa de a avea o zonă strategică din care să fie desfăşurată o expansiune ulterioară în Principatele Moldova şi Valahia, respectiv în regiunea Dunării de Jos şi în Balcanii de Est.        

Cu toate că în cei 143 de ani de ocupaţie austriacă teritoriul în cauză a fost supus unor procese de colonizare şi asimilare – ucrainizare (mai ales din 1786, când a fost înglobat în Galiţia, până în 1849, când obţine un statut de autonomie, devenind ducat în cadrul imperiului), în 1918 problema Bucovinei a fost rezolvată prin reîncorporarea Moldovei nord-vestice (denumită de austrieci Bucovina) în cadrul statului român, fondat la 1859 inclusiv de Principatul Moldova (din care teritoriul bucovinean fusese rupt la 1775). Acest triumf al dreptăţii şi adevărului istoric fusese posibil datorită voinţei românilor bucovineni, dar şi datorită negocierilor României cu statele din Antanta: „Una din condiţiile Tratatului secret, prin care guvernul român intrase în război alături de Puterile Antantei, era, pe lîngă dobîndirea Transilvaniei, cea a Bucovinei pînă la Prut cu capitala ei Cernăuţi, la care ruşii renunţaseră numai după tratative îndelungate şi după ce s-a demonstrat însemnătatea acestui oraş pentru viaţa politică, bisericească, culturală şi economică a Bucovinei. Tratatul secret pentru recuperarea Bucovinei şi Transilvaniei s-a semnat la Bucureşti în ziua de 4/17 august 1916” [40]. Astfel, Rusia intenţiona să încorporeze prelungirea, la nord de judeţul Hotin, a interfluviului pruto-nistrean (Basarabia). În iunie 1940, când URSS a inclus în nota ultimativă cereea privind anexarea nordului Bucovinei, sovieticii vroiau să-şi asigure o legătură directă şi scurtă între Basarabia şi Galiţia, inclusiv ţineau foarte mult la calea ferată ce lega Basarabia de Galiţia. Prin prăbuşirea Imperiului Ţarist, România a putut încorpora întregul teritoriu istoric moldovenesc (implicit interfluviul pruto-nistrean bucovinean de la nord de judeţul Hotin) pe care Austria l-a anexat în 1775.

Prin anexarea, la 28 iunie 1940, a nordului Bucovinei de către statul totalitar şi agresor URSS, problema Bucovinei a fost redeschisă. După 24 august 1991 – ziua proclamării independenţei Ucrainei – teritoriul istoric moldovenesc (românesc) al nordului Bucovinei se află sub controlul autorităţilor de la Kiev.

Soluţii

După încorporarea Moldovei nord-vestice în Imperiul Habsburgic, erau propuse mai multe variante ale administrării teritoriului respectiv care, prin extrapolare, încă de atunci, puteau fi văzute ca unele soluţii ale problemei Bucovinei. „Unii opinau pentru înglobarea Bucovinei în confiniul militar de la Năsăud. Alţii erau pentru alipirea la Galiţia. O soluţie intermediară era a acelora care preconizau tăierea în două a teritoriului bucovinean, astfel ca partea nordică să fie anexată Galiţiei, iar cea sudică confiniului grăniceresc de la Năsăud. (...) Un singur glas se pronunţă pentru crearea unei provincii autonome a Bucovinei, pentru a dobândi pe calea aceasta simpatia şi încrederea naţiunii moldoveneşti (...)” [41]. În iunie 1940, URSS a cotropit nordul Bucovinei cu motivaţia că sovieticii preiau teritoiul respectiv deoarece „populaţia [părţii respective a Bucovinei] în marea sa majoritate este legată de Ucraina Sovietică prin comunitatea destinului istoric, ca şi prin comunitatea de limbă şi componenţa naţională”. De asemenea, autorităţile totalitare sovietice notau că „transmiterea părţii de nord a Bucovinei Uniunii Sovietice putea să reprezinte, – este adevărat doar într-o mică măsură – un mijloc de compensare a acelei mari pagube, care adus-o Uniunii Sovietice şi populaţiei Basarabiei dominaţia de 22 de ani a României în Basarabia” [42]. În virtutea rezultatului proceselor de colonizare cu populaţie ucraineană (în perioada ocupaţiei austriece), poate chiar a prezenţei din vechime a unei populaţii rutene în Ţinutul Şepeniţului, o soluţie privind împărţirea teritoriului Bucovinei, la sfârşitul I-lui război mondial, după criteriul etnic, între ucraineni şi români, s-ar fi înscris în procesul european de rezolvare a problemelor popoarelor din fostul Imperiu Habsburgic. În conformitate cu programul celor 14 puncte al preşedintelui american Woodrow Wilson, popoarele îşi dobândeau dreptul de a-şi constitui state pe teritoriile lor istorice. În condiţiile rămânerii teritoriului nord-vestic al Modovei (viitoarea Bucovină) în cadrul statului moldav (în 1775 teritoriul în cauză era slab populat, având o populaţie de 70-80 mii de locuitori pe un teritoriu de 10.442 km²), prin dezvoltarea sa firească, el ar fi fost cu siguranţă o parte integră a teritoriului etnic al populaţiei moldoveneşti (româneşti). Deoarece în timpul ocupaţiei austriece, prin fluxurile de imigranţi – în special ucraineni din Galiţia – s-a ajuns la situaţia în care, în 1918, în partea sudică a Bucovinei populaţia românească era majoritară, iar în partea nordică era majoritară populaţia ucraineană, o împărţire a Bucovinei după criteriul etnic ar fi fost până la urmă acceptată (chiar dacă cu o strângere de inimă pentru pierderea unui teritoriu istoric moldovenesc – al nordului Bucovinei) de către populaţia autohtonă românească a provinciei. În iunie 1940 autorităţile sovietice au comis o ilegalitate faţă de România, anexând o parte a teritoriului său naţional şi istoric. Dar sovieticii nu au respectat motivaţia introdusă în nota ultimativă: pe lângă ilegalitatea anexării unui teritoiu care niciodată nu a aparţinut vreunui stat ucrainean, crima autorităţilor sovietice în 1940 a constat în faptul că graniţa politică sovieto-română nu s-a suprapus peste graniţa etnică (între cele două comunităţi etnice: românii şi ucrainenii), aşa cum sugerau că doresc să procedeze autorităţile sovietice. Mai mult, sovietici au anexat ţinutul Herţa, cu o populaţie compactă şi omogenă românească, zonă care niciodată nu a făcut parte din Basarabia sau Bucovina – cerute de URSS.

Aşa cum în iunie 1940 autorităţile sovietice legau problema Bucovinei de problema Basarabiei, consider că în prezent problema Transnistriei (din Republica Moldova) trebuie privită în legătură cu problema teritoriului comunităţii etnice româneşti din nordul Bucovinei (actualmente în regiunea Cernăuţi). O rezolvare a problemei comunităţii româneşti din nordul Bucovinei este posibilă prin trecerea localităţilor populate de români (moldoveni) din nordul Bucovinei (şi din fostul judeţ Hotin) în Republica Moldova, în schimbul trecerii în cadrul Ucrainei a zonelor cu localităţi populate de ucraineni sau rusofoni din Transnistria moldovenească. Indiferent de faptul când această soluţie va fi luată în considerare şi propusă Ucrainei şi comunităţii internaţionale de Guvernul de la Chişinău, Executivul moldovean trebuie să facă tot ce-i stă în putinţă pentru a ajuta comunitatea conaţionalilor – populaţia autohtonă românescă (moldovenească) – din teritoriile istorice moldoveneşti înstrăinate (nordul Bucovinei) să-şi păstreze identitatea etnică. Or, în prezent, procesele de asimilare etnică a românilor din teritoriile istorice moldoveneşti aflate în Ucraina iau proporţii.

Note:

 1. Onciul Dimitrie, Din istoria Bucovinei, Editura Universitas, Chişinău, 1992, p. 49.
 2. Ibidem, p. 48
 3. Gumenâi Ion, Istoria ţinutului Hotin. De la origini până la 1806, Editura Civitas, Chişinău, 2002, p. 68
 4. Ibidem, p. 105
 5. Brătianu Gheorghe I., Marea Neagră, Editura Polirom, Iaşi, 1999, p. 386
 6. Ibidem, p. 386
 7. Djuvara Neagu, Thicomerius – Negru vodă. Un voivod de origine cumană la începuturile Ţării Româneşti, Editura Humanitas, Bucureşti, 2007, p. 208
 8. 100 de portrete istorice color. Regi, domnitori, alte personalităţi, Editura Porţile Orientului, Iaşi, f.a., p. 14
 9. Iorga Nicolae, Istoria românilor, Editura Universitas, Chişinău, 1992, p. 74
 10. Ibidem, p. 84
 11. Gumenâi Ion, op. cit., p. 69
 12. Iorga Nicolae, op. cit., p. 92                                                 
 13. Gumenâi Ion, op. cit., p. 69
 14. Ibidem, p. 69-70
 15. Iorga Nicolae, op. cit., p. 121-122               
 16. Ibidem, p. 124
 17. Ibidem, p. 127
 18. Ibidem, p. 142
 19. Ibidem, p. 143
 20. Ibidem, p. 151
 21. Ibidem, p. 152
 22. Ibidem, p. 153-154
 23. Ibidem, p. 160
 24. Ibidem, p. 168
 25. Eminescu Mihai, Basarabia Editura Mileniul Trei, Sibiu, 1990, p. 19
 26. Neculce Ion, Letopiseţul Ţării Moldovei, Editura Ştiinţa, Chişinău, 1993, p. 36
 27. Gumenâi Ion, op. cit, p. 90-91
 28. Eminescu Mihai, Basarabia, Editura Verba, Chişinău, 1991, p. 30
 29. Iorga Nicolae, op. cit., p. 288-289
 30. Nistor Ion, Istoria Bucovinei, Editura Humanista, Bucureşti, 1991, p. 9
 31. Ibidem, p. 15-16
 32. Ibidem, p. 398
 33. Ibidem, p. 8-9
 34. Ibidem, p. 10
 35. Ibidem, p. 85
 36. Ibidem, p. 10
 37. Ungureanu Constantin, Bucovina în perioada stăpânirii austriece (1774-1918), Editura Civitas, Chişinău, 2003, p. 10-11
 38. Ibidem, p. 11
 39. Ibidem, p. 11
 40. Nistor Ion, op. cit., p. 371
 41. Ibidem, p, 27-28
 42. Pakt Molotova-Ribbentropa i ego posledstviia dlea Bessarabii, Editura Universitas, Chişinău, 1991, p. 19-20
Articol publicat în revista Glasul Bucovinei - nr. 3/2015 (http://icr.ro/pagini/nr-3-2015).

Postări populare