joi, 5 martie 2015

Societal Security of Republic of Moldova within the context of European Integration

The object of reference, to be secure in the sector of societal security, is the society – the bearer of an identity. Societal identity refers to a community of people who identify with certain values, so who have an identity.
Moldova, located on the border of the European Union, is a special case in terms of societal security sector. Since independence to present, the Moldovan authorities failed strengthening the civic Moldovan nation, which must include all citizens, regardless of ethnicity. The degree of integration of ethnic minorities in the culture of the majority population is low, so many representatives of minorities does not identify as Moldovans, for them prevails the ethnic identity of minority they belong to.   
At the same time, there is a dispute between representatives of the two currents among the majority population: people who identify as Romanians and those who identify as Moldovans. This ideological rift weakens the Moldovan state because there is no cohesion at the societal level even between representatives of the same ethnic majority group.  
Another aspect of the problem concerns the Moldovan communities beyond the Moldova borders. There are settlements that identify as Moldovans whose ancestors were moved in Tsarist period from Bessarabia in places where descendants leave now (Ukraine, Russia). These communities identify themselves as Moldovans. Unfortunately, the Moldovan authorities are not concerned with preserving their identity – don’t have policies in this regard. 
Meanwhile, after the signing in 2014 by the government of Moldova of the Association Agreement with the European Union, it must develop and implement a strategy for promoting European identity. However, Moldovan society is divided in terms of vector of integration. A successful European integration is possible in conditions of the most Moldovans adherence to European values and European civilization. Ensuring societal security in the context of European integration is to obtain the support of majority of Moldovan society – Moldovan citizens, regardless of ethnicity, to European values. This is possible through the promotion of the European identity superimposed on Moldovan civic identity.  
Ensuring societal security involves strengthening Moldovan society based on civic identity. In this respect, it is necessary to develop a cultural policy to promote common values, which all the ethnic inhabiting groups will identify with.
One effective means of ensuring the societal security of RM is cultural diplomacy. The Moldovan authorities must help to preserve the identity of Moldovan communities abroad. This requires the development and implementation of a cultural policy whose object of reference will be the Moldovan communities outside. By supporting schools, churches, folk festivals the securitization of those communities is possible.
Romania has a cultural policy towards the Romanian communities abroad, promoted through the network of Romanian cultural institutes and by the Department for Romanians Abroad. The cultural network of natural links between communities who share the Moldovan regional identity, on both banks of the Prut River, can be successfully used to promote European values and identity. Communities from Romanian region Moldova, promoted through cultural diplomacy, may constitute poles of attraction for communities from Republic of Moldova.                

luni, 2 martie 2015

Securitatea societală a Republicii Moldova în contextul procesului de integrare europeană

Unul dintre sectoarele importante ale domeniului de securitate este cel societal. Obiectul de referință, care trebuie securizat, al acestui sector, este societatea – purtătoarea unei identități. Identitatea societală vizează o comunitate formată din oameni care se identifică cu anumite valori, idei, practici, deci care au o identitate. Statele cu guvernări și sisteme de stat normale își asigură securitatea societală.
Republica Moldova, aflată la frontiera Uniunii Europene, reprezintă un caz special în ceea ce privește sectorul securității societale. De la proclamarea independenței (27 august 1991) până în prezent autoritățile moldovenești nu au reușit consolidarea națiunii civice sau politice moldovenști, care teoretic îi cuprinde pe toți cetățenii, indiferent de apartenența etnică. Gradul de integrare a minorităților etnice în cultura, deci în societatea populației majoritare este scăzut, de aceea mulți reprezentanți ai minorităților nu se identifică moldoveni, pentru ei prevalând identitatea etnică a minorității din care fac parte.
În același timp, există o dispută între reprezentanți ai celor două curente din sânul populației majoritare: cei care se identifică români și cei care se identifică moldoveni. Această ruptură ideologică în sânul unei etnii slăbește statul moldovenesc deoarece nu există o coeziune la nivel societal nici măcar între reprezentanții aceleiași etnii majoritare.
Un alt aspect al problemei vizează societatea sau comunitatea moldovenilor transcenzând frontierele Republicii Moldova. În Ucraina, Rusia, Georgia ș.a. există localități ale coetnicilor care se identifică moldoveni, strămoșii unora dintre ei fiind mutați din Basarabia în locurile în care trăiec acum urmașii încă în perioada țaristă (1812-1918). Unele dintre aceste comunități nu au făcut parte din statul român (1918-1940) și se identifică moldoveni. Cu regret, autoritățile RM nu se preocupă de păstrarea identității lor, nu au politici în acest sens.
În același timp, după semnarea în 2014 de către guvernanții Republicii Moldova a Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, se impune elaborarea și implementarea unei strategii privind promovarea identității europene. Or, societatea moldovenească este divizată în ceea ce privește vectorul de integrare. Iar o integrare europeană de succes este posibilă în condițiile adeziunii majorității cetățenilor moldoveni la valorile europene. Asigurarea securității societale în contextul integrării europene vizează obținerea sprijinului majorității societății moldovenești – a cetățenilor moldoveni, indiferent de apartenența etnică, față de valorile europene și civilizația europeană. Iar acest lucru este posibil prin promovarea în cadrul societății moldovenești a unei identități europene, suprapuse pe identitatea civică moldovenească.
Asigurarea securității societale este posibilă prin consolidarea societății în baza identității civice moldovenești. În acest sens, este necesară elaborarea unei politici culturale în vederea promovării unor valori comune, cu care să se identifice toate etniile conlocuitoare.
Unul dintre mijloacele eficiente de asigurare a securității societale a RM este diplomația culturală. Prin ea autoritățile RM pot contribui la prezervarea identității comunităților de moldoveni de peste hotare, atât a celor de la frontieră (raionul Noua Suliță – regiunea Cernăuți, raionul Reni, regiunea Odesa – în Ucraina), cât și a celor din alte state post-sovietice. Pentru aceasta este nevoie de elaborarea și implementarea unei politici culturale având ca obiect de referință comunitățile moldovenești de peste hotarele Republicii Moldova. Prin susținerea școlilor și bisericilor, sprijinirea unor festivaluri folclorice (de exemplu, cele organizate tradițional la 1 martie – Mărțișor) este posibilă securitizarea comunităților ce se identifică moldoveni în Ucraina ș.a..  
În contextul integrării europene a Republicii Moldova colaborarea cu România ocupă un loc aparte. România are o politică culturală privind comunitățile românești din afara granițelor, promovată prin rețeaua de institute culturale române și prin Departamentul Pentru Românii de pretutindeni. Cadrul cultural, rețeaua de legături firești între persoane și comunități care împărtășesc identitatea regională moldovenească, de pe ambele maluri ale Prutului, din Uniunea Europeană (România) și din Republica Moldova pot fi folosite cu succes în vederea promovării valorilor europene, a identității europene. Iar comunitățile din regiunea istorică Moldova, din cadrul României, promovate prin diplomația culturală, pot constitui poli de atracție pentru comunitățile din Republica Moldova.             
           

Postări populare