sâmbătă, 8 februarie 2014

Nicola Th. Pipa (Korca, Albania): „Românii din Serbia” – un articol în limba armănească

Românii di iuţido sânt di totna patrioţi buni a locului di origina a lor.
Scriitura a mea ti sârbătoarea mari a poporului român, 200 di ani di la înfiinţarea a protei şcoală didactică (pedagogică) tu România, mini ma u ahurhescu dit sonea a vizitei la căsăbălu Arad. După vizita ş prăndzu mult nostim la Mănăstirea Hordoş-Bogrod, tuţi acḻimaţi, cu maşinili a lor, chisiră tu locurili a lor, iu băneadză. La Hotel Parc, hotel cu trei stele (di adevăr) agiumsiră şasi participanţi a sărbătoarei, doamna Mariana Marin, Preşedinte a Asociaţiei Generală a Învătătorilor din România, filiala din Republica Moldova, doamna Eleonora, Profesoară di limba română la Liceul din Chişinău, Dr. Valeri Volcov, Director a Muzeului Pedagogic din Chişinău, doamna Aurica Bojescu, deputată la Consiliul Judeţean Cernăuţi, la Ucraina, Dr. Dorinel Stan, subpreşedinte şi profesor la Liceul Român din hoara a lui ş domnul Nicola Pipa. La întâlnirea, ninti di ţină, prof. Viorel Dolha ma promis că dzua di măni, dimineaţa, vas mi duţea cu maşina a lui până la căsăbălu Vărşeţ. Din Curceauă ş până la Vărşeţ mini alăxescu, cu bagajele tu mână, 6-7 autocaro ş taxi, ş din Vărşeţ până la Timişoara ică Arad, aistă esti calea ca ma cu sicleti şi acurmari ti mini. Lipsea să aştept  la Autostop vărnu  maşină ca s-mi lua ică vărnu taxi  fără licenţă. Ş prof. Viorel Dolha, vas făţea ti mini 170x2 km dus-întors ca s-mi duţea pi mini până la Vărşeţ. Nu ştiu în caz că tu Europa di Vest, are ahtări intelectuaḻi cavaleri. Tihia u vru, ţi dimineaţa, la Hotel Parc, sa ivi un păreacḻă român cu maşina a lui nauă. Stoc cu Dr.Stan mi luară ş pi mini. Aduchi ună licşuriadză mari tu suflitu a meu, nu ahănt ti cheltuielili di benzină, ţi ş tu România, ca iuţido, ari agiumtă cifra record, ma ti ahurmaria a lui.Cu oaspiḻăi a mei intrai diunoară tu muabeti ş din partea lor nvâţai 3 elemente nale, nicănăscute până tora din partea a mea. Dr. Dorinel Stan, din zona Vărşeţului ñă spusi munţiḻi tu partea a mea di a dreapta, nu mult analţi ş ñă dzăsi că aist s-acḻeamă „Capu a Munţilor Carpat” ţi ahurheaşti din Banatul român ş s-tindi până la Braşov. Din partea a domnului Dorinel Stan, aduşi aminti ninca unoară, că cathi hoară ari grădiniţă, şcoală di prota ş gimnaz tu limba română, ca tu cathi hoară ari biserică ş prefţi, ţi slujba u fac singur tu limba română, că tu cathi centru di comună ari Liceul tut aşa tu limba română ş că dr. Stan esti profesor la Liceul din hoara a lui, care să află 10 km diparti din căsăbălu Vărşeţ.
Din Vărşeţ până aproapea di căsăbălu Pancevo muabetea continuă ma ahânt caldă, cum şi ma ninti. Nicuchiru ali maşini s-a prezantat cu numa lui ş ñă spusi că EL avea studiată ti inginier la Timişoara ş cu „Blonda” feata a mea, Donila, era membri a Asociaţiei a Studenţilor Români (Peste Hotare) tu aist căsăbă. Din muabetea cu năs aduchi că inginer Ştefan Mihaicov, ninti di doi añi, era alept Preşidinte a tuturor românilor din Sârbia ş că di la preşedintele di ma ninti nu avea luată  vărnu experienţă bună. Nuntru di aistă perioadă şcurtă, preşedintele nou avea riorganizată asociaţia ş lucru ahurhit din partea a ḻirtatului Cristea Sandu Timoc, secretar general a Asociaţiei „Astra Română”, ş Prea Sfănţitul Mitropolit Dr. Nicolae Corneanu, preşedinte a iştei asociaţie din Timişoara, care ar merita mult mare ti deşteptarea ş dezvoltarea a românilor ţi băneadză la zona a Timocului Sărbesc, ma u duţi ninga cama ninti ş di cathi an organizează trei festivale folclorice a tuturor românilor ţi băneadză tu Serbia, tut aşa di la anul 2010 s-tipăreşte la Vărşeţ Revista de Cultură şi Istorie a Românilor din Serbia cu titul „GLASUL CERBICIEI” cu redactor şef-fondator Dr. Stan, ş că tu anul 2011 tu căsăbălu Pancevo, doamna Svetlana Nicolin tipări cartea „N”ica Antologie di Poezie Armănească”, unde sunt publicate ş niscănti poezii a poeţilor aromâñi din Albania ca Spiro Fuchi ş Ilia Coloña.
La întrebarea a mea în caz că voi hiţi bănător autocton ică viniţi au tu Serbia, Năsă mă explică ş mă feţi cunoscut cu elementul a doiḻea.
Să ştie că tu anul 1692 Imperiu Otomon s-frămsi (s a distrus) dinintea a porţilor din Viena ş di astumsinea lo numa „Lăndzitu a Bosforului” ş di tihia slabă a arbineşilor ş aromâñilor, Noi ază vas sărbătoream nu 100 de ani ma 300 di ani a Proclamaţiei di indipendenţa. Zona iu acăţară loc Români tu teritoriu serb ma ninti era stepă, fără oamiñi, ma ocupanti austro hungarez luară colonă din zona a Româninei din Muntenia, ţi ocupa zona a Bucureştului ş Craiovei ş din zona a Ardealului, care se cunoaşte tu istoria a poporului român ş mai departe, ca locul iu intelectuali din toată ţara română s adunară ş căftară Unirea Naţională a tuturor principatelor române tu un stat singur, un lucru care s-a finalizat singur la 1 Decembrie 1918. Aistă stepă s a populat ş sa dezvoltat din bănători  a României. Dininti di Polimu al Doiḻea raportu tu aisti hori era 3 cu 1 tu favoarea a românilor ş după polimu, ş mai mult tu aisti 20 de ani di soni, mulţi români ar fudzită ca s lucreadză şi băneadză tu Europa, America ş Australia, ş ază raportul a populaţiei esti 2 cu 1 tu favoarea a Serbilor. Tu lunga muabeti, precḻea română (muḻearsa era din căsăbălu Arad) ma propus ca s mi duţeam ti ună vizită la casa a lor ş macă era dzua di Dumănica, să luăm parte ş la ceremonia deosebită (specială) ţi să făţea la biserica, la hoara a lor „Satul Mare”. Nu singur că li mulţumi ti acḻimarea ma era ş ună harau specifică ti mini ca să vizitam ună casă ş ună biserică română tu teritoriu ali sărbi. Maşina s a opri (chinduri) tu intrarea casei, care era ună vilă nauă ş muşată cu trei etaje ş construită cu tuvli albi. Intrăm acasă ş la camera di stăteari mi salutai  cu domsu  ali casi, un bărbat înalt şi ghini făcut care ñă dzăsi ca avea un an ş giumitati ţi avea işată tu pensii ş că a fost profesor la Liceul din hoara a lui, iu dădea materia di Biologie. Doamna ali casi, care ira di origină serbă, m a servit cu o băutură caracteristică, Ţuica Română ş m-a năpoi un ceaşcă di cafe. Tatăsu a domnului Ştefan nea stimulat cas nă duţeam cât ma aghonia la biserică că ceremonia avea ahurhită de la săhatea 15:00.
Treiḻă intrăm la biserică ş cuntroară m-am mirat cu mărimea, muşuteaţa ş participarea mare a credinciioşilor. Biserica se numea cu numa „Înălţarea a Sfăntului Duh”. Biserica ică ma exact Catedralea ocupa o suprafaţă  mult mari, lărdzimea a ḻei era nu ma puţăn di 14 di metri, cu tăvanea înaltă tu forma di harcu ş fără cupolă. Vizavi cu intrarea cădea tu ocḻiu Iconostasu mult mari ş înalt, Iconostas mult muşat, ţi un ahtari nu aveam vădzută până tora. Iconostasu larg ş analt ira compus di 4 etaje, iu sunt băgati icoanile; tu partea a ndreapta aţa a Domnului Isus Hristos, tu stânga ali uşi a Altarului, aţa a StăMăriei cu hiliusu a ḻei ş până tu etaju a patrulea tut spaţiu ira umplut cu picturili a sfănţilor. Sala a Catedralei ira mult  mari ş tu partea a ndreapta avea 3 rănduri (aradhă) cu scamnuri-careclă, aşă cum sunt şi la biserica noastră aromână din Curceauă.
Tu aradha a nteia şi  a daua stătea moaşili, ş tu aradha a treia stătea bărbaţiḻi ş partea stânga tut aşa era completată. Catedralia ari ş un balcon mult mari şi aco stătea corul, care însoţea liturgia  a preoţilor. Sum balcon năpoi avea 5 ică 6 rănduri cu scamnuri şi caregli. Singură aistă descriere spune pentru mărimea a Catedralei. Catedralea esti construită tu anul 1805 ş după zăconi (zaconi) bisericili si scula după ţi bănători s-a stabilit ghini tu locurili a lor. Catedralea era plină di credincios ş nu singur scamurile-careglili erau ocupati, ma tu intrarea a bisericii  un grup di tiner ş tinere stătea pi cicioari. Aistă tihisea că aistă era un ceremonie specială dinintea a Crăciunului. Suprizile nu aveau bitiseari. Slujba religioasă s făţea di un grup di prefţi. Afară di preotul ali hoari, tu aistă ceremonie specială avea vinită ş şapti prefţi alţi din hoarili români a Banatului Serbesc. Toţi prefţiḻ stătea tu centru a salei ş tu momenti diferite s răspăndea tu şasi puncturi a Catedralei, iu năşi cănta slujirea ş credincioşi băga capu sum PETRAIL. Aistă s acḻemă slujirea di sănătati. Un impresie altă avui când preoţiḻ, după ceremonia trăţea prin scamnurili – caregli ş lă făţea a credinciosilor MIROSA tu frămti ş tu mâni. Ș aistă să acḻema Slujirea a untulemului di pătigiuni. Aist lucru tihisi nu ma puţân di 5-6 ori. Tu ună altă miroasă, domnul Ştefan ḻă dzăsi a preftului că domnul Nicola esti din Albania, căsăbălu Curceauă, ş dănsu mă salută cu expresia muşată „Mă Bucur că v-am cunoscut”. Tu Miroasa altă preotul Aurel ñă dzăsi că cu preotul a vostru Veriga, tu anul 2006, avem fută stoc la o adunare. Vă rog să îi transmiteţi lui salutările mele.
Ceremonia bitisi la ora 18:00, ş treiḻă nă dusăm la casa a lor. Cuntruoară doamsa ali casi vrea să mă servea Ţuica, ma bărbatsu a ḻei u ţănu, că năs vrea s ñă dădea a ñia ună cupă di răchie di 6 ani, răchie ţi u avea făcută (scoasă) singur. Ş dialihirea răchia ira multă nostimă ş avea diferenţă cu prota. Neaştiptat di mini, masa s umplu cu măncări cu mulţime ş cualitative ma, cu tută că iram nimăcat (fără prăndz), li mulţumi pi domni ali casi ti ospitalitatea ş inima mare a lor, ma lipsea să iram la Beograd ninti di săhatea 20:00, altăsoi mini vas chirieam autocarul a liniei Beograd-Struga. Inginerul Ştefan lo maşina ş stoc feţăm 18 km cali până la staţea di autobus a căsăbălului Pancevo. Mi dispărţai cu domnul Ştefan cu multă vreari ş recunoştiinţă ti tuti ţi feaţi di mini.

29.12.2012

Postări populare